Upcoming Art Exhibitions

Upcoming Art Exhibitions

11_WEIDMAN_140727_DX_7331v2

Photograph © 2017 H. Mark Weidman

Paquette Gallery

  • August 2017: Mark Weidman, Salida Ink
  • September 2017: Fiber Arts Guild
  • October 2017: Dvora Kanegis
  • November 2017: Max Ruppeck
  • December 2017: Paula Hudson

Diesslin Gallery